Chế độ demo
#BABA
132.98
Báo giá
-22.17%
Thay đổi (1m)
#LMT
342.32
Báo giá
3.19%
Thay đổi (1m)
#JNJ
159.17
Báo giá
-3.10%
Thay đổi (1m)
#BA
198.90
Báo giá
-4.90%
Thay đổi (1m)
#T
24.21
Báo giá
-4.42%
Thay đổi (1m)
#V
197.48
Báo giá
-10.94%
Thay đổi (1m)
#XOM
61.27
Báo giá
-5.64%
Thay đổi (1m)
#KO
53.76
Báo giá
-3.66%
Thay đổi (1m)
#BAC
45.75
Báo giá
-3.99%
Thay đổi (1m)
#IBM
115.86
Báo giá
-9.22%
Thay đổi (1m)
#CAT
198.69
Báo giá
0.39%
Thay đổi (1m)
#WMT
144.89
Báo giá
-2.40%
Thay đổi (1m)
#PFE
54.00
Báo giá
25.03%
Thay đổi (1m)
#VZ
51.81
Báo giá
-2.37%
Thay đổi (1m)
#MA
324.26
Báo giá
-4.78%
Thay đổi (1m)
#MO
43.72
Báo giá
-9.03%
Thay đổi (1m)
#DIS
148.08
Báo giá
-13.37%
Thay đổi (1m)
#MMM
175.49
Báo giá
-2.92%
Thay đổi (1m)
#JPM
161.95
Báo giá
-4.56%
Thay đổi (1m)
#CL
77.06
Báo giá
0.67%
Thay đổi (1m)
#AA
47.73
Báo giá
0.29%
Thay đổi (1m)
#PM
88.60
Báo giá
-7.46%
Thay đổi (1m)
#TOT
46.61
Báo giá
-7.89%
Thay đổi (1m)
#HD
402.68
Báo giá
8.26%
Thay đổi (1m)
#HPQ
34.56
Báo giá
14.66%
Thay đổi (1m)
#MCD
249.89
Báo giá
2.74%
Thay đổi (1m)
#NIKE
167.92
Báo giá
2.87%
Thay đổi (1m)
#GE
97.76
Báo giá
-6.96%
Thay đổi (1m)
#ABT
125.86
Báo giá
-2.05%
Thay đổi (1m)
#PANW
530.64
Báo giá
4.98%
Thay đổi (1m)
#UTX
82.94
Báo giá
-7.53%
Thay đổi (1m)
#ABBV
116.42
Báo giá
6.75%
Thay đổi (1m)
#AXP
156.82
Báo giá
-14.04%
Thay đổi (1m)
#CLX
173.98
Báo giá
8.03%
Thay đổi (1m)
#F
19.74
Báo giá
25.33%
Thay đổi (1m)
#GD
193.30
Báo giá
-5.30%
Thay đổi (1m)
#NIO
39.85
Báo giá
-2.78%
Thay đổi (1m)
#PG
147.49
Báo giá
2.83%
Thay đổi (1m)
#SNOW
360.90
Báo giá
3.45%
Thay đổi (1m)
#SQ
212.09
Báo giá
-17.83%
Thay đổi (1m)