Chế độ demo
#ADS
257.15
Báo giá
5.07%
Thay đổi (1m)
#SIE
142.66
Báo giá
0.32%
Thay đổi (1m)
#MC
675.40
Báo giá
-1.63%
Thay đổi (1m)
#BATS
3141.50
Báo giá
13.70%
Thay đổi (1m)
#BARC
213.50
Báo giá
20.36%
Thay đổi (1m)
#DAI
74.91
Báo giá
12.24%
Thay đổi (1m)
#BAYN
51.95
Báo giá
16.01%
Thay đổi (1m)
#VOW
269.00
Báo giá
4.02%
Thay đổi (1m)
#BRBY
1748.00
Báo giá
2.58%
Thay đổi (1m)
#HSBA
516.30
Báo giá
17.22%
Thay đổi (1m)
#BMW
99.34
Báo giá
18.80%
Thay đổi (1m)
#CON
94.83
Báo giá
7.92%
Thay đổi (1m)
#TTE
50.57
Báo giá
17.17%
Thay đổi (1m)
#AHT
5418.00
Báo giá
-7.42%
Thay đổi (1m)
#ASML
648.70
Báo giá
-0.02%
Thay đổi (1m)
#BAES
596.60
Báo giá
14.73%
Thay đổi (1m)
#BHPB
2411.50
Báo giá
13.08%
Thay đổi (1m)
#BLND
556.20
Báo giá
9.40%
Thay đổi (1m)
#BT
187.25
Báo giá
14.46%
Thay đổi (1m)
#HIK
2019.00
Báo giá
-7.93%
Thay đổi (1m)
#III
1400.50
Báo giá
0.83%
Thay đổi (1m)
#IMB
1734.00
Báo giá
10.62%
Thay đổi (1m)
#ITRK
5358.00
Báo giá
-2.83%
Thay đổi (1m)
#LRLCY
378.15
Báo giá
-6.46%
Thay đổi (1m)
#NWG
251.70
Báo giá
17.51%
Thay đổi (1m)
#PSON
633.60
Báo giá
6.95%
Thay đổi (1m)
#RNO
34.07
Báo giá
21.94%
Thay đổi (1m)
#UNA
43.22
Báo giá
-7.15%
Thay đổi (1m)
#VOD
122.96
Báo giá
9.05%
Thay đổi (1m)